xpywuk: (ромашка)
[personal profile] xpywuk
Це просто нотатник. Нічого цікавого, справді.

Дім і сад. Багато саду.
Квітник.
Нехитрі щоденні клопоти.
Собаки і киці. Багато киць.

Інколи я хвастаюсь - світлинами, обновами, рукоділлям, смаколиками.

Ще тут є трохи віршів, снів і релігійних роздумів - вони замкнені під три замки. Туди ж заховано і мій психотерапевтичний щоденник - історія про довгу депересію і її долання. Якщо Вам хочеться читати ці особливі нотатки (теги "сон", "немістика", "вигнати мухи з голови"), маємо познайомитися. Хоч би тут - у коментах.

І ще - я тут не дискутую. Ні про політику, ні про літературу, ні про конфесійні розбіжності, ні про екологію чи органічне землеробство.
Я тут відпочиваю.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

xpywuk: (Default)
xpywuk

June 2014

S M T W T F S
1234567
891011121314
15 161718192021
22232425262728
2930     

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 21st, 2017 10:18 am
Powered by Dreamwidth Studios